บทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานบทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท หน่วยงานต้นสังกัด บทคัดย่อ
96 การพัฒนาการจัดบริการบูรณาการงาน NCDs Clinic และ CKD Clinic ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหว้านใหญ่ เพ็ญศรี ปัญญาเฉียบ และคณะ C รพ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
97 นวัตกรรม น้ำเกลือเหลือไม่เบื่อเดรน สาวพีรัสฌา ขุมทอง และจริญญา ศรีมาชัย C รพ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
98 “ดักก่อนดับ” “ดักก่อนดับ” C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
99 “น้ำดีไม่มีมัน” ทับทิมดำ คำมุงคุณ C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
100 ประสิทธิผลของการส่งเสริมการปฏิบัติในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กญจนา วงศ์อินตา C สสจ.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร