บทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานบทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  ปี 2560
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท หน่วยงานต้นสังกัด บทคัดย่อ
80 การเปรียบเทียบการอุดตันของวงจรไตเทียมระหว่างการให้สารละลายNSS ทางChamber A และChamber V ในผู้ป่วยไตวายที่ฟอกเลือดแบบไม่ใช้Heparin ที่มารับบริการในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหาร อักุสุมา คำมุงคุณะ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
81 การเปรียบเทียบอาการแสบร้อนศีรษะจากการรับยาเคมีบำบัดระหว่างการใช้หมวกประคบเย็น และไม่ใช้หมวกประคบเย็นของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลมุกดาหาร อภิชญา นามวิเศษ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
82 การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ถุงรองเลือดในผู้ป่วยทำหัตถการขูดมดลูกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมุกดาหาร จินตนา ทวีโคตร C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
83 การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายที่ลดลงระหว่างการเช็ดตัวลดไข้แบบเดิมกับการแช่เท้าในน้ำอุ่นในเด็กที่มีไข้สูง ที่มารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร วันวิสาข์ กลางประพันธ์ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
84 ผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการลดยากระตุ้นความดันโลหิตในผู้ป่วย septic shock ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร เอกตริตรา ศรีลาศักดิ์ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
85 การเปรียบเทียบผลการห้ามเลือดระหว่างการอมน้ำแข็งและการประคบเย็นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล โรงพยาบาลมุกดาหาร ประภาภรณ์ ขำพิทักษ์กุล C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
86 ประสิทธิผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานตามโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลมุกดาหาร เปรมจิต อนะมาน PP รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
87 ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแบบมีเป้าหมาย ต่อการตัดสินใจ ฝังยาคุมกำเนิดของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดและหลังแท้ง ในหอผู้ป่วยสามัญ สูติ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ปี 2559 นัทธ์หทัย สุวรรณไขศรี PP รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
88 ผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา Norepinephrine ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ทิพวรรณ ปาหลา C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
89 ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะ( Mild Traumatic Brain Injury) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหาร ปี พ.ศ.2559 ประเสริฐ สมใจ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
90 ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังผ่าตัดที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย วยุลี หมื่นแพน C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
91 การเปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับจากการผูกมัดระหว่างการใช้ผ้าและการใช้ฟองน้ำในตึกอายุรกรรมชาย สุนิสา น้อยทรง C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
92 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังให้ความรู้ผู้ป่วยวัณโรคในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร อัจจิมา สิตวงษ์ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
93 ผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแผลเบาหวาน วรัญญา ซาเสน C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
94 “คอนโดถาดพิมพ์ปาก” มยุรี คนหาญ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
95 “ปลอกป้องเชื้อ” อรัญญา เมืองโคตร C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร