บทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานบทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท หน่วยงานต้นสังกัด บทคัดย่อ
64 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี อัญชรี ทองผา และคณะ PP สสอ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
65 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร หฤทัย ถ่อเงิน PP สสอ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
66 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สรัญ ลิ้มวัฒนา PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
67 การใช้โปรแกรม HAMACHI ในการควบคุมระบบบริหารคลังยา จีรศักดิ์ ห้วยทราย และคณะ PP รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
68 ทัถุงร้อนเย็นไม่เป็นแผล รัชฎาพร คำแสง และจริญญา ศรีมาชัย C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
69 ซองใส่ที่เก็บฟิล์มภาพถ่ายรังสีฟัน พนมพร คำนนท์ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
70 Amazing เตี่ยว ปรารถนา ใหญ่สิงห์บุญ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ผ้าเจาะกลางแสนสะดวก ณัฐสิทธิ์ ลุณบุตร C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
72 Alarm clean for hand กาญจนา วงศ์อินตา C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
73 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย Alcohol Withdrawal หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลมุกดาหาร สวัตติ์ คนคล่อง และธีรวัฒน์ ผาลิวงค์ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
74 การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้แนวทางการดูแลฟันเทียมถอดได้ชนิดฐานอะคริลิกที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร พิกุล มุกดาประเสริฐ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
75 ผลของการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายต่อมุมการเคลื่อนไหวในท่านั่งของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เพ็ญนภา เศษลือ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
76 ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์(LINE) ในการบริหารงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลมุกดาหาร วัชรชัย กุลหินตั้ง C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
77 ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฎิบัติฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหารปี 2559 ฝนนภา เมืองโคตร C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
78 การเปรียบเทียบความปวดระหว่างประคบเย็นและการลูบสัมผัสขณะได้รับยาปฏิชีวนะชนิดฉีดในผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลมุกดาหาร ชุติมา เบญมาตย์ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
79 ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก สุพิศตา รอบคอบ C รพท.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร