บทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานบทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท หน่วยงานต้นสังกัด บทคัดย่อ
49 การพัฒนาระบบการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ปานภัสส์ คำชมภู C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
50 พัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำผู้ป่วยรายกรณีที่รับยา Warfarin นางสาวอุทัย บุญเรือน C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
51 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Shigella Group_B ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 12–15 มิถุนายน 2559 พันธ์ฉวี สุขบัติ และคณะ PP สสจ.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
52 ถอดบทเรียนทีมปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ “กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา”ปี ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร พันธ์ฉวี สุขบัติ และคณะ PP สสจ.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
53 กลไกความร่วมมือการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 3 ประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กวางตรี พันธ์ฉวี สุขบัติ และคณะ PP สสจ.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
54 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเชิงประจักษ์การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง(CAPD) พรรณพิศ เสียงล้ำ และคณะ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
55 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทสี Green ที่มาตรวจนอกเวลาราชการ ณ.อาคารสีเขียว ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.คำชะอี ปริณดา กิตติธรรมโอภาส และจีรภา รัชอินทร์ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
56 การใช้รูปแบบสุนทรียาสมาธิเพื่อลดความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของมารดารอคลอด โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สุนภากรณ์ รัชอินทร์ และคณะ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
57 การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง โดยใช้เครื่องวัดความดันแบบอัติโนมัติด้วยตนเอง พูลสุข อุปัญญ์ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
58 ผลการพัฒนาคู่มือเพื่อลดข้อผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจของงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร ฐิติพรรณ พิริยสิริฉัตร และคณะ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
59 รูปแบบการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ด้วยหนึ่งศูนย์ สองที สามเก็บ สี่เครือข่าย และห้าร่วม บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ธีภักดี วังคะฮาต PP รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
60 การพัฒนาแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต โรงพยาบาลคำชะอี นิดาภรณ์ จันทร์เกษ และคณะ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
61 เปลี่ยนวิถีใหม่ ชะลอไตเสื่อม ประนอม สลางสิงห์ และคณะ PP รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
62 นวัตกรรม การพัฒนาระบบการจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจส่วนบน ไครทอง อาจวิชัย C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
63 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ************** PP สสอ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
64 ร้อยมือร่วมใจ สร้างเสริมให้เกิดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วิรัตดา สุพรรณโมกข์ PP สสอ.นิคมคำสร้อย ดาวน์โหลดเอกสาร