บทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานบทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท หน่วยงานต้นสังกัด บทคัดย่อ
33 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี อัญชรี ทองผา และคณะ PP สสอ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
34 การรักษาอาการปวดศีรษะด้วยการฝังเข็ม โดยใช้จุดหลัก “ไค ซือ กวาน ณัฐภัทร บุรัตน์ C รพ.นิคมคำสร้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
35 การรับรู้ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน บ้านโคกกลาง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ธีรพงศ์ มุทาไร และคณะ PP รพ.นิคมคำสร้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
36 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านบางทราย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร มะลิทอง แข็งแรง และคณะ PP สสอ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
37 ทัศนคติและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557 ในจังหวัดมุกดาหาร นิตยา สมประสงค์ PP สสจ.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
38 ผลงานเด่นสิ่งประดิษฐ์ บัตรสีบอกเหตุเบาหวาน ของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาทาม พนอม เตาะไธสง และสุพชัย เปล่งทรัพย์ PP สสอ.ดอนตาล ดาวน์โหลดเอกสาร
39 5 ส กับประสิทธิผลของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558-2559 อัครา คณาดี และคณะ PP สสอ.ดอนตาล ดาวน์โหลดเอกสาร
40 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม สุริตา คณาดี PP สสอ.ดอนตาล ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบาก บังอร จันทพันธ์ PP สสอ.ดอนตาล ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ผลของการพัฒนารูปแบบการให้บริการในคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์ไทร นายอัครา คณาดี C สสอ.ดอนตาล ดาวน์โหลดเอกสาร
43 ดัชนีความสุขและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ในวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า ไทกะเลิงอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ธีระศักดิ์ เพริศแก้ว PP รพ.ดอนตาล ดาวน์โหลดเอกสาร
44 พัฒนาระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงพยาบาลดอนตาล อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อรุณรัตน์ เชื้อตาเคน และคณะ PP รพ.ดอนตาล ดาวน์โหลดเอกสาร
45 การให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้รับบริการขณะนอนโรงพยาบาล แสงดาว วงศ์กระโซ่ C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
46 เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมใช้งาน สีสังวาล สลางสิงห์ C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
47 งานศพปลอดเหล้า ไพบูลย์ อาจวิชัย PP รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
48 การจัดการสื่อสารในการบริหารยาเดิมของผู้ป่วยที่นอน รพ.ดงหลวง จันจิลา รองไชย C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร