บทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานบทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
<
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท หน่วยงานต้นสังกัด บทคัดย่อ
17 ประสบการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร “สาเหตุและแนวทางการป้องกัน”กรณีศึกษาวัยรุ่นในตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผ่องแผ้ว บุตดีวงศ์ PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางทันตสุขภาพของผู้ปกครองเด็กอายุ3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พาฝัน เหล่าน้อย PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
19 นวัตกรรม สมุนไพร วิถีธรรมบำบัดโรค จันจิรา สุพร PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
20 การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ภาณุวัฒน์ แก้วเหล่ายูง PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
21 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวประชารัฐ อำเภอนิคมคำสร้อย 2560 นิตยา สมประสงค์ PP รพ.นิคมคำสร้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
22 การพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพทางรังสี โรงพยาบาลคำชะอี พนอม เตาะไธสง และนายสุพชัย เปล่งทรัพย์ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
23 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคำชะอี นิภาพร กลางประพันธ์ และคณะ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
24 การพัฒนาแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต ร.พ.คำชะอี นิดาภรณ์ จันทร์เกษ และดรุณี รัชอินทร์ C รพ.คำชะอี ดาวน์โหลดเอกสาร
25 รูปแบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เศรษฐลัทธ์ เย็นวิจิตรโสภา C รพ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
26 เครื่องอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์ ยุค รพ.สต.ติดดาว ธีระพงษ์ ยืนยั่ง C สสอ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27 การเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558 หทัยชนก บำรุง C รพ.มุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
28 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร อรทัย ทองขัน PP สสอ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
29 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งนาง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขนิษฐา สาธุชาติ PP สสอ.ดงหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
30 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในเขตตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รำไพ ชาวระนอง และคณะ PP สสอ.นิคมคำสร้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
31 Dis…….Car off road พัชรินทร์ ศรีบุตร และกิตติ เมืองโคตร C รพ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
32 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้าย เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ธัญวรรณ เมืองโคตร C รพ.หว้านใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร