บทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานบทความวิชาการ/วิจัย/R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท หน่วยงานต้นสังกัด บทคัดย่อ
1 การศึกษาผลโคลนพอกยาเย็นต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ศิรภัสสร มูลสาร C สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2 นวัตกรรม สื่อรักออนไลน์ ห่างไกลยาเสพติด นราวุธ จันทร์เต็ม PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3 นวัตกรรม สะสมลูกปลา ไว้ตามล่าลูกยุงโดยมือปราบตัวน้อย ยุทธชัย นาดอน PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีโรคไตเรื้อรังร่วมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง วิวัตร เหล่าน้อย C สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5 นวัตกรรม เรื่องแปรงสีฟันมหัศจรรย์ ดวงหทัย พจนา PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ความชุกพยาธิใบไม้ในตับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชากรในเขตตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จริยา วงศ์วิรุฬหรักษ์ PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ปพิชญา กายากุล C สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สุเมธ ปูลา PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
9 รูปแบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน กรณีศึกษา : ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กุนทินี กุสโร PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป ของประชาชนในเขตตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อนุชา นิลนาฎ PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอดต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด ลักษิกา เชื้อคำจันทร์ PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ความรู้ ทัศนคติlและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็น อำเภอเมืองlจังหวัดมุกดาหาร ธวัชชัย สีโชติ PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
13 การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้บริโภคในชุมชน โดยสารวัตรอาหารและยาในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ทวีสุข พันธ์มุก PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
14 การดูแลผู้สูงอายุแบบมีพี่เลี้ยง กับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ สมศักดิ์ หงษ์ทอง PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กณิศา ปาวงศ์ PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
16 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านพรานอ้น ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ปานิศรา พันตา PP สสอ.เมืองมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร