จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตารางรายชื่อผลงานที่ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (อยู่ในระหว่างการพิจารณา)

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภท ผลการส่งเอกสาร ผลการพิจารณา
1 อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นางสาวรัชนี บรรจง วิจัยทางการพยาบาล ผ่านแล้ว ผ่านแล้ว
2 การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษากรณี นางปรารถนา ดงสงคราม วิจัยทางการพยาบาล ผ่านแล้ว ผ่านแล้ว
3 การศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา นางพัชรินทร์ ลิ้มวัฒนา Case Study ผ่านแล้ว ผ่านแล้ว
4 การพยาบาลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน กรณีศึกษา นางยุพารัตน์ ศรีบุรมย์ Case Study ผ่านแล้ว ผ่านแล้ว
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ประสงค์ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ดำเนินการในจังหวัดมุกดาหาร

 

เอกสารประกอบการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

 

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 หนังสือนำเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หนังสือส่ง
2 เรียนประธานกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
3 แบบเสนอโครงการวิจัย (ไม่ควรเกิน 10 แผ่นกระดาษ A4) ดาวน์โหลด
4 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ดาวน์โหลด
5 หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย ดาวน์โหลด
6 หนังสือนำขอส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี(ถ้ามี) ดาวน์โหลด
7 หนังสือนำขอส่งสรุปผลโครงการวิจัยประจำปี (ถ้ามี) ดาวน์โหลด
8 โครงร่างวิจัย 3 บท ฉบับสมบูรณ์ โครงร่างวิจัย
9 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือวิจัย

 

1. สำเนาเอกสารทั้งหมด 2 ชุด พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี 1 แผ่น

2. ส่งเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารใหม่ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โทร. 0 4261 1430, 1450 ต่อ 108 โทรสาร. 0 4261 1741

3. หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้รับผิดชอบงาน ดร.ทรงรักษ์ แอนดราดา: 0 4261 1430, 1450 ต่อ 108 ,0 90286 8778, E-mail: songrukd@gmail.com

 

- คำแนะนำ/ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถดาวโหลดได้ที่ เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร http://www.mdo.moph.go.th/computer/web15v2/index2.php

- หากส่งเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนวันที่ 15 จะได้รับพิจารณาในเดือนที่ส่งนั้น หากส่งหลังวันที่ 15 จะได้รับพิจารณาในเดือนถัดไป

- หากเอกสารไม่ครบถ้วนคณะกรรมจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หรือ ดาวน์โหลดหนังสือจริยธรรมฯได้จากที่นี่