เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด งานพัฒนาบุคลากร

เอกสารจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

+ คู่มือจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

+ หลักเกณฑ์การขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

+ คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

เอกสารการขอลาศึกษาต่อในประเทศ

+ แบบฟอร์มขอลาศึกษาต่อ ดาวน์โหลด

+ หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ ดาวน์โหลด

+ แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด

+ บันทึกข้อความรายงานผลการศึกษาอบรม ดาวน์โหลด

เอกสารอื่นๆ

+ แผนปฏิบัติการงานพัฒนางานวิชาการ ผลงานวิจัย 61 ดาวน์โหลด

+ แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 61 ดาวน์โหลด

+ Powerpoint การดำเนินงานพัฒนาบุคลากร 61 ดาวน์โหลด